SearchL

درباره ما


شركت مشاور خودرو ایران توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به منظور ارائه خدمات مشاوره صنعتي در صنايع ساخت و مونتاژ وسائط نقليه در تهران و تحت شماره ٤٩٩١٧ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. در حال حاضر بعنوان یکی از شرکت های گروه خودرو سازی سایپا فعالیت می نماید.

موضوع شرکت مطابق اساسنامه :

اجرای پروژه های پژوهشی جهت سیاست گذاریهای بخشهای صنعت و انرژی مشتمل بر مطالعات بازار و تدوین استراتژیها و سیستم های پایش و ارزیابی
انجام پروژه های مهندسی و مشاورهای برای صنایع خودرو و قطعه سازی
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای جهت ارتقاء قابلیت های زنجیره تامین صنایع خودرو سازی
انجام هرگونه معامله و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های فوق

 


موضوع شرکت عبارت است از :
١. اجرای پروژه های پژوهشی جهت سياست گذاريهای بخشهای صنعت و انرژی مشتمل بر
مطالعات بازار و تدوين استراتژيها و سيستم های پايش و ارزيابی .

٢. انجام پروژه های مهندسی و مشاورهای برای صنايع خودرو و قطعه سازی در زمينه های:

    - انتخاب محصول , بررسيهای فنی و اقتصادی, برنامه ريزی جامع استراتژيک و اجرای پروژه های احداث و توسعه واحد های توليدی.
    - طراحی خطوط توليد و تدوين و استقرار برنامه های عملياتی پشتيبان توليد.

٣. ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای جهت ارتقاء قابليت های زنجيره تامين صنايع خودرو سازی مشتمل بر :
    - طراحی, مشاوره و آموزش سيستمهای پشتيبان توليد و خدمات.
    - تدوين استاندارد ها, مشخصات و معيار های فنی و مهندسی.
    - ارزيابی محصولات از جنبه های عملکردی و کيفی.
    - ارزيابی پيمانکاران زنجيره تامين محصول و خدمات فروش و پس از فروش.


٤. انجام هرگونه معامله و مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه فعاليت های فوق.

٥. قبول نمايندگی از اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و خارجی در زمينه فعاليت های شرکت و اعطای نمايندگی.

٦. انجام ساير امور و فعاليتهای مرتبط با موضوعات فوق.