SearchL

بيانيه مدير عامل


خدمات مهندسی در کلی ترین مفهوم خود وظیفه اخذ اطلاعات فنی و مهندسی از اقتصاد و صنعت و ارائه باز خورد مناسب به آن مجموعه ها را عهده دار است. با امید به آنکه این پنجره تسهیل گر اینگونه مبادلات باشد، ورود شما را به سایت شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران، سازمانی که افتخار انجام پروژه های مطالعاتی ماندگاری را در سطح صنعت خودرو کشور دارد خیر مقدم می گوییم.