SearchL

سهامداران


سرمايه کنوني ثبت شده در شرکت 7575/14 ميليارد ريال مي باشد.
 سهامداران اين شرکت عبارتند از: