SearchL

پروژه های شرکت


رئوس اصلی پروژه ها در واحد های مختلف شرکت :


  لیست پروژه های انجام شده

شرح مختصری از پروژه های اصلی شرکت

واحد مديريت مهندسي قطعات محصول

پروژه تدوين استاندارد
پروژه تدوين مدارک فني
پروژه بررسي مشکلات کيفي

واحد مديريت پروژه هاي محصول
پروژه تعيين‌ درصد ارزش ساخت ‌داخل قطعات خودرو
پروژه بازرسي و آديت

واحد مديريت پروژه‌هاي مشاوره، ارزيابي و نظارت سيستمهاي مديريت كيفيت
پروژه مشاوره ، ارزيابي و نظارت سيستم:

ارزيابي هاي فروش شرکت سایپا
ارزيابي‌هاي خدمات پس از فروش نمایندگی های سایپا یدک

واحد مديريت پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
پروژه هاي مطالعاتي فني اقتصادي